نوشته‌ها

همیشه با واقعیت‌های موجود زندگی کنیم، نه تصورها و احتمال‌هایی که واقعیت ندارند. هر چیزی نه ارزش شنیدن دارد، نه ارزش توجه.
عقب ماندگی، از تمام حرف‌های بی‌هویت ایجاد می‌شود. 1)

References
1 کتاب : آبی شفق | نویسنده : نازنین زهرا موسوی

رفتار ما سهم عظیمی از جذابیت و نفرت را ایجاد می‌کند. قدرت کلام را فرد متکلم حس نمی‌کند، ولی فرد شنونده می‌تواند تا اعماق بشکند یا تا آسمان پرواز. هرچه که هست، انرژی‌های انتقال داده شده به شخص متکلم نیز برگشت خواهند خورد. چه مثبت، چه منفی. این جرئی از قوانین زندگی است. 1)

References
1 کتاب : آبی شفق | نویسنده : نازنین زهرا موسوی

این تنها زندگی توست و هرگز قادر نخواهی بود آن را تکرار کنی. هر روز، زندگی‌ات را گرامی بدار و آن را کامل و شاد زندگی کن. 1)

References
1 کتاب : آبی شفق | نویسنده : نازنین زهرا موسوی