نوشته‌ها

اگر می‌خواهی محترم باشی، باید همه را محترم بداری.

1)

هرقدر به دیگران احترام بگذاری برای خودت احترام خریده‌ای.

2)

References
1 گفتاری از : آلفونس دوده
2 گفتاری از : آدام اسمیت