نوشته‌ها

دستی که برای کمک به دیگران باز شود، به هنگام بسته شدن هرگز خالی نخواهد ماند. 1)

References
1 کتاب : افکار یک کارتن خواب | نویسنده : محمد بویری زادگانی