نوشته‌ها

در تاریخ تمدن ویل دورانت خوانده‌ام: “تنها درسی که از تاریخ گرفتیم این است که هیچ درسی از تاریخ نگرفته‌ایم.”
اگر به ما ایرانی‌ها بگویند، می‌گوییم تاریخ همیشه تکرار می‌شود و نمی‌دانیم چرا تاریخ فقط برای ما تکرار می‌شود؟! 1)

References
1 داستان : موج سوم | کتاب : خط چهارم | نویسنده : سعید ناظمی