نوشته‌ها

سعی کن به اعمال خودت افتخار کنی، افتخار اجداد تو، مال خود آن‌ها بوده است.

1)

References
1 گفتاری از : ویلیام سامرست موآم