نوشته‌ها

نجات در راستگویی است.

1)

References
1 گفتاری از : پیامبر اسلام