نوشته‌ها

هیچی تو دنیا همیشگی نیست

هیچی تو دنیا همیشگی نیست، حتی مشکلات ما … 1)

References
1 گفتاری از : چارلی چاپلین
دیکتاتورها از آگاهی مردم می‌ترسند

همه‌چیز یک دیکتاتور برای مردمان ترسناک است و دیکتاتور تنها از یک چیز مردمان می‌ترسد : آگاهی مردم. 1)

References
1 گفتاری از : چارلی چاپلین