نوشته‌ها

هیچی تو دنیا همیشگی نیست، حتی مشکلات ما …

1)

References
1 گفتاری از : چارلی چاپلین

همه‌چیز یک دیکتاتور برای مردمان ترسناک است و دیکتاتور تنها از یک چیز مردمان می‌ترسد : آگاهی مردم.

1)

References
1 گفتاری از : چارلی چاپلین