نوشته‌ها

ما در مورد مرگ چیزی نمی‌دانیم؛ جز این که یا در محیط بسته‌ی اتاق دستش را بر روی شانه‌مان خواهد گذارد و یا این که در اثنای روشنایی روز، حمله‌ور خواهد شد.
بستگی به موقعیت دارد. در این فاصله بهترین کاری که می‌‌توانیم انجام دهیم، تسهیل مسئولیتش است که تقریباً چیزی برای اخذ از ما نداشته باشد. به گونه‌ای که خود همه‌چیز را بخشیده باشیم.
1)

References
1 کتاب : ای کاش قلبم بی‌آنکه بشکند مقاومت نماید | نویسنده : کریستین بوبن