نوشته‌ها

هرچیزی به وقتش

صبورانه در انتظار زمان بمان، هرچیزی در زمان خودش رخ می‌دهد.
باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند، درختان در خارج از فصل خود میوه نمی‌دهند. 1)

References
1 گفتاری از : ارنستو چه گوارا