نوشته‌ها

صبورانه در انتظار زمان بمان، هرچیزی در زمان خودش رخ می‌دهد.
باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند، درختان در خارج از فصل خود میوه نمی‌دهند.

1)

References
1 گفتاری از : ارنستو چه گوارا