نوشته‌ها

شخصی از من پرسید : به نظر تو اینکه سن درون بیشتر باشد منطقی است؟
پاسخ دادم : بله.
اگر دورنمان نتواند بیشتر از خودمان درک کند ما ضربه‌های سختی خواهیم خورد.
درونمان آسیب‌پذیر می‌شود چون زمان نگذاشتیم خودمان را بشناسیم.
او پرسید : و این هم هست که از خیلی چیزها نمی‌توانی لذت ببری، از آنچه همسن و سال‌هایت لذت می برند یک جور حس انزوا است؟
پاسخ دادم : مشکل اینجاست که آیا تو می‌خواهی شبیه بقیه باشی؟ یا آنچه که از خودت خواستی؟
هر باوری تاوانی دارد. 1)

References
1 کتاب : شکل یک زندگی | نویسنده : هادی ملهب

احمق‌های به ظاهر فهمیده و بیسوادهای به ظاهر تحصیل کرده هنوز نمی‌دانند چیزی که در زندگی بشر تعیین کننده‌ی شعور و شخصیت آن‌هاست مدرک یا ثروت آن‌ها نیست.
شخصیت را نه با مدرک و نه با ثروت نمی‌شود بدست آورد.
1)

References
1 کتاب : شکل یک زندگی | نویسنده : هادی ملهب

اگر آدم‌های اشتباه را از زندگیمان حذف نمی‌کنیم توقع نداشته باشیم بعدها آدم‌های درستی وارد مسیر زندگیمان شوند.
1)

References
1 کتاب : شکل یک زندگی | نویسنده : هادی ملهب

اگر خوشگذرانی‌های بی‌وقفه‌مان را از مسیر اهدافمان حذف نمی‌کنیم توقع نداشته باشیم بعدها به آنچه که از خود انتظار داریم برسیم. 1)

References
1 کتاب : شکل یک زندگی | نویسنده : هادی ملهب

فرق بین زندگی و مرگ نفس کشیدن نیست، آدم‌ها به باورشان است که زنده‌اند. 1)

References
1 کتاب : شکل یک زندگی | نویسنده : هادی ملهب

عشق را نه با نگاه، بلکه از درون باید احساس کرد.
آن احساسات را همیشه نه با کلام، بلکه با رفتار باید ثابت کرد.
رابطه‌ای که از سر نیاز باشد درست مثل رفع گرسنگی می‌ماند. 1)

References
1 کتاب : شکل یک زندگی | نویسنده : هادی ملهب

انسان‌ها دو نوع سرنوشت در دست دارند … سرنوشتی که اتفاق‌ها برایشان رقم می‌زنند و سرنوشتی که خودشان انتخابش می‌کنند. 1)

References
1 کتاب : شکل یک زندگی | نویسنده : هادی ملهب