نوشته‌ها

  شجاعت : همیشه برای شجاع بودن تلاش خواهم کرد، برای برداشتن قدمی رو به جلو و روبرو شدن با ترس‌هایم.
  فروتنی : برای فروتنی تلاش می‌کنم، برای تشخیص محدوده‌های عقل، شناخت و قدرتم.
  فداکاری : هرروز با بخشش قسمت کوچکی از زمان، استعداد و ثروتم به افراد نیازمند فداکاری را یاد می‌گیریم، بدون اینکه حتی یک قدم پاپس بکشم.
  شرافت : من انسانی با شرافت خواهم بود، طوری که تمام تصمیم‌ها و کارهایم اخلاقی و قانونی خواهند بود.
  دلسوزی : من هرروز دست کم نسبت به یک نفر حس مهربانی و شفقتم را ابراز می‌کنم و توقع جبران هم ندارم.
  استقامت : هرگز در برابر مسایل مهم برای خودم، خانواده‌ام، کشورم و یا باورهایم پاپس نخواهم کشید، استقامت خواهم کرد.
  وظیفه : هر شغلی که داشته باشم و هر وظیفه ای که به من محول شود آن را با نهایت توانایی انجام خواهم داد.
  امید : از استعدادهای منحصربه فرد خود برای الهام بخشی به دیگران و دادن امید به آن‌ها برای وجود فردایی بهتر استفاده می کنم.
  شوخ‌طبعی : من از شوخ طبعی برای تسلی دیگران استفاده می‌کنم و هرگز از خندیدن به خودم نمی‌ترسم.
  بخشش : مهم نیست توهین و رنجش وارده بر من چقدر باشد، برای بخشش تلاش خواهم کرد، با این کار من فاتح خواهم بود، نه قربانی.

1)

References
1 کتاب : راز قهرمانی | نویسنده : ویلیام اچ مک ریون | مترجم : حسین گازر