جهان سر به سر حکمت و عبرت است
چرا بهره ما همه غفلت است؟

جز از نیکنامی و فرهنگ و داد
ز رفتار گیتی مگیرید یاد

1)

References
1 کتاب : شاهنامه | سراینده : فردوسی

تو چون خود کنی اختر خویش را بد
مدار از فلک چشم نیک اختری را

1)

References
1 سراینده : ناصرخسرو قبادیانی

عاقل را اشارتی کافیست 1)

اندر همه ده اگر کسی هست
والله که اشارتی تمامست

2)

عاقلان را یک اشارت بس بود

3)


در خانه اگر کس است، یک حرف بس است

4)

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. 5)

روزگاری مردی برای خود خانه‌ای ساخت و از خانه‌ی خود قول گرفت که تا وقتی زنده است به او وفادار باشد و بر سرش خراب نشود و قبل از هر اتفاقی وی را آگاه کند.
مدتی گذشت ترکی در دیوار ایجاد شد مرد فوراً با گچ ترک را پوشاند. بعد ازمدتی در جایی دیگر از دیوار ترکی ایجاد شد و باز هم مرد با گچ ترک را پوشاند و این اتفاق چندین بار تکرار شد و روزی ناگهان خانه فرو ریخت.
مرد با سرزنش قولی که گرفته بود را یادآوری کرد.
خانه در پاسخ گفت هربار خواستم هشدار بدهم و تو را آگاه کنم دهانم را با گچ گرفتی و مرا ساکت کردی. این هم عاقبت نشنیدن هشدارها … 6)

References
1 ضرب‌المثل فارسی
2 کتاب : دیوان شمس | سراینده : مولوی
3 کتاب : مثنوی معنوی | سراینده : مولوی
4 سراینده : سعدی
5 داستان : آهوان | نویسنده : فریبرز یداللهی
6 برگه از وب‌گاه : نقال

اگر می‌توانید آرزویی را برآورده کنید درنگ نکنید. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. 1)

تا توانی آرزوی کس برآر
تا برآرد آرزویت کردگار

2)

References
1 گفتاری از : شهید مطهری
2 سروده‌ای از : نظامی گنجوی

بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد

1)

References
1 کتاب : مثنوی معنوی | سراینده : مولوی