نوشته‌ها

احترام احترام می‌آورد

اگر می‌خواهی محترم باشی، باید همه را محترم بداری. 1)

هرقدر به دیگران احترام بگذاری برای خودت احترام خریده‌ای. 2)

References
1 گفتاری از : آلفونس دوده
2 گفتاری از : آدام اسمیت