نوشته‌ها

انسان شیئی در میان اشیاء نیست، اشیاء اختیاری از خود ندارند، ولی انسان موجودی است که در نهایت خودمختار است. در میان محدودیت‌های موهبتی و محیطی، چیزی که او به آن تبدیل شده ساخته خود اوست. 1)

References
1 کتاب : انسان در جستجوی معنا | نویسنده : ویکتور فرانکل

کسی که چرایی برای زندگی کردن دارد، از عهده چگونگی آن بر خواهد آمد. 1)

References
1 گفتاری از : فردریش نیچه | کتاب : انسان در جستجوی معنا | نویسنده : ویکتور فرانکل

هرگز هدفتان را فقط موفقیت قرار ندهید. هرچه بیشتر هدفتان رسیدن به موفقیت باشد بیشتر از آن دور خواهید شد.
موفقیت‌هایی مانند خوشبختی را نمی‌توان دنبال کرد، بلکه باید آن را به وجود آورد. خوشبختی اثر جانبی تعهد یک انسان به هدفی والاست، یا به عبارت دیگر، خوشبختی محصول تسلیم شدن در برابر هر معنای ارزشمندی غیر از خود شخص است. خوشبختی باید اتفاق بیفتد، و همین امر برای موفقیت هم صدق می‌کند : باید بدون آنکه به آن اهمیت داده باشی اجازه دهی اتفاق بیفتد. از شما می‌خواهم به ندای درونتان گوش کنید و به بهترین شکل ممکن برای تحقق آن تلاش کنید. و در نهایت در درازمدت خواهید دید که – توجه داشته باشید که می ‌گویم در رازمدت! – موفقیت به دنبال شما خواهد آمد، زیرا شما فراموش کرده بودید که به آن فکر کنید. 1)

References
1 کتاب : انسان در جستجوی معنا | نویسنده : ویکتور فرانکل