نوشته‌ها

آرامش ما سبب ناآرامی دیگران نشود

بخاطر آرامش خود، دیگران را به ناآرامی و عذاب انداختن خودخواهی است. 1)

آرامشی که سبب ناآرامی دیگران شود گناه است. 2)

References
1 گفتاری از : ایزاک آسیموف
2 گفتاری از : موتزارت