نوشته‌ها

کسی که چرایی برای زندگی کردن دارد، از عهده چگونگی آن بر خواهد آمد. 1)

References
1 گفتاری از : فردریش نیچه | کتاب : انسان در جستجوی معنا | نویسنده : ویکتور فرانکل