نوشته‌ها

بخاطر آرامش خود، دیگران را به ناآرامی و عذاب انداختن خودخواهی است.

1)

آرامشی که سبب ناآرامی دیگران شود گناه است.

2)

References
1 گفتاری از : ایزاک آسیموف
2 گفتاری از : موتزارت