نوشته‌ها

زندگی را آسان بگیر

زندگی را آسان بگیر، قبل از اینکه بر تو سخت بگیرد. 1)

References
1 گفتاری از : ناصر خسرو