نوشته‌ها

آرزوی خوب دیگران را برآورده کنید
,

اگر می‌توانید آرزویی را برآورده کنید درنگ نکنید. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. 1)

تا توانی آرزوی کس برآر تا برآرد آرزویت کردگار 2)

References
1 گفتاری از : شهید مطهری
2 سروده‌ای از : نظامی گنجوی