نوشته‌ها

پشت هر آدم موفق، کوهستانی سرد و تاریک از اهمیت ندادن به دیگران و نظراتشان است.

1)

References
1 گفتاری از : وین دایر