نوشته‌ها

هرچه تجربه و علم بیشتر باشد، درصد فریب خوردگی کمتر است.

1)

References
1 گفتاری از : گالیله