منفی‌گرایی مثل کپک زدن است

منفی‌گرایی مثل کپک زدن است، به طور خطرناکی مسری. 1)

References
1 تصویر برگرفته از : life.educated