آنکس که بداند و بخواهد که بداند
خود را به بلندای سعادت برساند
آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
آنکس که بداند و نداند که بداند
با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند
آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به مقصد برساند
آنکس که نداند و بخواهد که بداند
جان و تن خود را ز جهالت برهاند
آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند
آنکس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری زنده بماند 1)

References
1 کتاب : معراج السعاده | نویسنده : ابن یمین

یک نفر نیاز نیست همه را عوض کند گاهی عوض کردن ذهن بیمار یک نفر و کمک به او برای ریختن زباله خرافات درون ذهنش به زباله‌دانی، می‌تواند به یک نفر یا ده نفر یا حتی میلیون‌ها نفر کمک کند. 1)

References
1 کتاب : مکالمه با یک گاوپرست | نویسنده : ناصر نوروزی فرد

خیابان پر است از آدم‌هایی با تن‌های سالم. نه حالا سالمِ سالم. در این حد که مرگ توی دست و پایشان نپیچد. 1)

References
1 کتاب : یک تکه کاج | نویسنده : پویا منشی‌زاده

اینکه از شرایطی که توش هستی نهایت استفاده رو کنی و بهش جهت مثبت بدی به این معنی نیست که همرنگ جماعت شدی. هر چیزی که به تو برای رسیدن به آزادی و حقیقت کمک کنه باید ازش استفاده کنی. استفاده کردن هم به معنای لذت بردن و آروم گرفتن نیست. به معنی موندن برای بردنه. 1)

References
1 کتاب : بازگشت | نویسنده : میلاد لطفی