نوشته‌ها

گذشته مثل داستانیه که به ما می‌گه چطوری به جای الانمون رسیدیم، ولی تو می‌تونی همین الان هم دست به کار بشی و یه داستان جدید بنویسی. 1)

References
1 کتاب : سفر پاندای بزرگ و اژدهای کوچک | نویسنده : جیمز نوربری

تغییر بزرگ تلاش زیاد می‌خواهد. 1)

References
1 کتاب : سفر پاندای بزرگ و اژدهای کوچک | نویسنده : جیمز نوربری