نوشته‌ها

ترس از اندیشیدن

کسانی که در اندیشیدن خطر می‌بینند، باید توجه داشته باشند که اگر در اندیشیدن احتمال خطر وجود دارد، در «نیندیشیدن» خطر سقوط در ورطه حماقت و نادانی قطعی و تردیدناپذیر است. 1)

References
1 گفتاری از : دکتر ابراهیمی دینانی | کتاب : فراز و فرود فکر فلسفی