نوشته‌ها

برای تغییر یک ملت اول از همه باید سطح آگاهی و خرد آن ملت تغییر کند و آن هم میسر نیست مگر از طریق مطالعه، بی تعصب بودن و دوری از تقلیدهای اشتباه کورکورانه. 1)

References
1 کتاب : قطار زندگی | نویسنده : علیرضا باقری (سریتا)

زندگی فرصتی است برای تجربه عشق و درک خرد. 1)

References
1 کتاب : قطار زندگی | نویسنده علیرضا باقری (سریتا)