نوشته‌ها

رابطه معکوس تجربه و علم با فریب خوردگی

هرچه تجربه و علم بیشتر باشد، درصد فریب خوردگی کمتر است. 1)

References
1 گفتاری از : گالیله